Dějiny českých zemí
V platném znění od 1.12.2006

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetových stránek www.dejiny-ceskych-zemi.cz.

Provozovatelem webových stránek www.dejiny-ceskych-zemi.cz je společnost EUROMEDIA GROUP, k.s. se sídlem: Nádražní 32, 150 00, Praha 5, IČ: 49709895 (dále jen Prodávající).

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím stránek odeslal řádnou objednávku (dále jen Kupující) nebo se registroval do některé ze soutěží.

II. Objednací podmínky

Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetové stránky na adrese www.dejiny-ceskych-zemi.cz, příp. prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů.

Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, případně dodáním a převzetím objednaného zboží zákazníkem.

Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena.

III. Dodací a platební podmínky

Prodávající předá zboží přepravci (Česká pošta) zpravidla do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. Stejné dodací podmínky platí v případě, že zákazník zvolí možnost osobního odběru zboží v některém z našich kamenných knihkupectví.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky zákazníkovi. Objednané zboží prodávající doručuje prostřednictvím České pošty na dobírku, v tomto případě připočítáváme expediční poplatek ve výši Kč 99,- Kč. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu České pošty. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Zákazník je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

IV. Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

V. Reklamace vadného zboží

Dostane-li kupující nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu níže uvedeným způsobem:

1. Vadné nebo jiné než objednané zboží, společně s originálem dodacího listu a uvedením objednacího čísla požadovaného titulu, laskavě co nejdříve pošlete zpět prodávajícímu poštou (nikoli dobírkou) na adresu pro vyřízení reklamací: Knižní klub, U Rybníka 1161, 271 81 Nové Strašecí.

2. Reklamaci můžete také vyřídit prostřednictvím zákaznického servisu na telefonním čísle: 296 536 661, nebo na e-mailové adrese: info@bux.cz. Při každém kontaktu uvádějte své členské číslo nebo číslo objednávky.

3. Reklamaci můžete také vyřídit osobně v klubových prodejnách Knižního klubu. V tomto případě vezměte s sebou paragon či dodací list a vaší členskou kartu (pokud jste členem Knižního klubu).

VI. Záruka vrácení zboží a peněz

Podle zákona č. 367/2000 má kupující právo zakoupené zboží do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží na poště vrátit, a od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené.

Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo osobně na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být kopie dodacího listu (vyúčtování) zásilky.

Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené. U audio a videonahrávek nesmí být porušen jejich originální obal.

Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno.

VII. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, byly jeho osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, rok narození) společností EUROMEDIA GROUP k. s. (IČO: 49709895) dále zpracovávány k obchodním účelům a takto příležitostně použity též obchodními partnery EUROMEDIA GROUP k. s. (jejich aktuální seznam je zveřejněn v katalozích Bux a na www.bux.cz) Tento souhlas poskytuje kupující dobrovolně na dobu neurčitou s tím, že jej může kdykoliv odvolat.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2006. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.bux.cz.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.