Dějiny českých zemí
Vedoucí autorského kolektivu
PhDr. Jan Randák, Ph.D., působí v Ústavu českých dějin FF UK v Praze. Zabývá se především obdobím formování novodobého českého národa v první polovině 19. století, obdobím let 1848/49 v českých zemích a historickými a národními mýty české společnosti v průběhu 19. a 20. století. Je autorem monografie Kult mrtvých. Smrt a umírání v revoluci 1848, Praha 2007. Spolu s P. Kourou vydal v roce 2008 sborník Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století, společně s A. Novákem editoval v roce 2008 publikaci K čemu dnes humanitní vědy.
Autoři

Mgr. Robert Antonín, Ph.D., působí jako odborný asistent středověkých dějin v Ústavu historických věd FPF SU v Opavě a jako jako výzkumný pracovník Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura při HU FF MU v Brně. Zabývá se především dějinami vrcholného středověku ve střední Evropě 12.–13. století, česko-polskými vztahy, filozofií dějin a středověkými narativními prameny. Je autorem publikací Panovnické vjezdy na středověké Moravě, Brno 2009 (společně s T. Borovským) a Zahraniční politika Václava II. v letech 1283–1300, Brno 2009, a řady odborných článků.

PhDr. Jiří Hrbek je doktorandem Ústavu českých dějin FF UK v Praze. Zabývá se převážně obdobím baroka a osvícenství, a to především problematikou panovnického majestátu, politickou filozofií té doby a dějinami šlechty. Je autorem publikace České barokní korunovace, Praha 2010.
Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D., působí v Historickém ústavu FF MU v Brně. Specializuje se na soudobé dějiny, zejména na poúnorové Československo. Mezi její odborný zájem patří rovněž dějiny žen a gender history. Studie věnované daným otázkám publikuje v odborných historických časopisech, např. Dějiny-Teorie-Kritika, Matice moravská. Jako spolueditorka se podílela na vzniku publikace Člověk na Moravě v druhé polovině 20. století, Brno 2011. Působí také jako členka Centra pro výzkum neziskového sektoru.
PhDr. Václav Petrbok, Ph.D., je literární historik a lexikograf. Zabývá se českou a německojazyčnou literaturou „dlouhého“ 19. století. Je zaměstnancem Ústavu pro českou literaturu AV ČR, vyučuje na FF UK v Praze. Je spoluvydavatelem několika sborníků z plzeňských sympozií o kultuře českých zemí v 19. století a ediční řady Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert (nakladatelství Böhlau), edičně připravil díla J. Mühlbergera, J. Urzidila, A. Sticha. Připravuje rozsáhlejší práci o česko-německé dvojjazyčnosti jako literárním fenoménu v “dlouhém” 19. století.
Doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc., působí v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze a v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou na FF UK v Praze. Specializuje se na dobu laténskou a starší dobu římskou, věnuje se především hospodářským otázkám, zvláště obchodu a dopravě, zabývá se rovněž problematikou sídlištní keramiky, významem řek v pravěku a vztahem historických a archeologických pramenů. Zvláštním zájmem autora je řeka Labe, na jehož březích uskutečnil četné výzkumy: např. Lovosice, Vliněves, M. Žernoseky, Libochovany, Děčín-Podmokly. Je autorem řady odborných prací a článků.
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D., působí v Historickém ústavu FF MU v Brně. Badatelsky se zaměřuje na moderní dějiny ČSR, pravicový extremismus v české politice, dějiny českých politických elit a dějiny české i světové gastronomie. Je autorem např. publikací Historie nebo hysterie, Brno 1992, O Češích a Československu. Kapitoly z dějin české filozofie 20. století, Brno 1992, Jiří Stříbrný. Portrét politika, Brno 2003. Je pravidelným spolupracovníkem časopisů HOST, KAM, Rozrazil a Českého rozhlasu Brno, kde jeho pořad Ecce homo již překročil 4000 pokračování.
Hlavní redaktorka
Mgr. Jana Jůzlová vystudovala historii na FF UK v Praze. Od roku 1999 působí v nakladatelství Knižní klub jako redaktorka všeobecné encyklopedie Universum (www.universum.cz) a jako odpovědná redaktorka naučných publikací. Je spoluautorkou populárně naučné knihy Velcí panovníci Evropy, Praha 2008 (s. R. Diestlerem).